Các thông tin được thu thập được thiết kế để MUA Chuẩn để đảm bảo các gửi bản tin của bạn.

Bạn có quyền truy cập, và cải của dữ liệu cá nhân, cũng như yêu cầu các việc trong giới hạn đặt bởi luật pháp.

Bạn cũng có thể ở bất kỳ thời gian để xét lựa chọn của bạn trong điều kiện của mục tiêu

Tìm hiểu thêm về chính sách của chúng tôi

About